Orula: Tratado enciclopedico de Ifa
Los ultimos signos y caminos de ifa actualizados
By Orula
0 Comments
Ago 28th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Bara + I I 0 0 0 0 0 I Adifafun ekuekueye osha odara waye adafun adie orubo. Adie oka ni odara. En este signo nace: 1....
By Orula
0 Comments
Ago 27th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Oyekun Osa Oyekun Bikirusa Oyekun Bikusa + 0 0 I 0 I 0 I 0 Rezo: Oyekun Bikusa kukute kuki adifafun Oggún ati Oshosi. Dari...
By Orula
3 Comments
Ago 26th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Atakofeno Odi Tua Odi Tauro + I I O O I O I I Odi Atakofeno Odi ata kole eñi aparo oun tuyefe leyun si adifafun obalan...
By Orula
0 Comments
Ago 25th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Wori Odi Oro + 0 I I 0 I 0 0 I Odi Oro Odi ofeyu mewa yeni oba oyu lolo inle alabaniyo Omologu yekun omo inle sokun ye...
By Orula
2 Comments
Ago 25th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Meyi I I 0 0 0 0 I I Odi Meyi ashamaarumakodima Ikú, kodimashukurukurukielebitibitikogobaleniabitiadifafunayoomooñiyeg...
By Orula
0 Comments
Ago 24th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Kana Odi Ona Odi Okana + 0 I 0 0 0 0 I I Odi Kana kamaye bi awo monora awo yabi madawa awo abiti laye omo mayagba, omo...
By Orula
0 Comments
Ago 24th, 2014
Tratado Enciclopédico Del Signo De Ifá Iwori Irete + I   0 I   I 0   I I   0 Iwori Irete Adae Obi Osu Dudu Akun...
By Orula
1 Comment
Ago 23rd, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Ogbe Ika+O II IO IO I Rezo del signo de Ifá Ogbe Ika: Ogbe Ika lafila awo ogbe loshudeElegba iba fila asia aketefun omo sh...
By Orula
0 Comments
Ago 22nd, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Ogbe Iroso +I II IO IO I Rezo del signo de Ifá Ogbe Iroso: Ogbe Iroso untele ashe ebbo ashe to ariku babawaOrunmila akualo...
By Orula
0 Comments
Ago 22nd, 2014
Oddun de Ifá Oyekun Iroso Biroso Tratado Enciclopédico Del Oddun De Ifá Oyekun Iroso Oyekun Roso Oyekun Biroso + I   0 I   0 0   0 0   0 Rezo: Oyekun I...