Saltar al contenido

Iwori Bogbe

Rezo: Iwori Bogbe Ifaye omo lorifa beyamo afefe aron ire abeyabi awo lorifa Iwori Bogbe ashebi ashé Iwori Bogbe aleyo ashé Iwori Bogbe lorifa abeyari lade Ifá oma mayarin Ifá kaferefún obini mayora Ifá ashé keibe ashé Ifá lorifa Ifá ashegun ota malala aberin lorun Iwori Bogbe orun mi la ashebo asheto Ifá lorifa.