Iwori Obere

El Awó analiza los hechos, las cosas y aplicará la lógica

By Orula
3 Comments
Sep 19th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Yeku + 0 0 0 I 0 I 0 0 Iwori Yeku inkan ombelare oun yeleni intori inkan towalore ala tokuma ala bururu oun batonshe...
By Orula
1 Comment
Aug 30th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Boshe + I 0 0 I I I 0 0 Iwori Boshe oba leri, oba leri inle boledi wanwan lodo nigfa abeyere awo leri baleri inle Iw...
By Orula
1 Comment
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Trupon Iwori Batrupon + 0 0 0 I I I 0 0 Iwori Trupon eyele, eko, oñi kere yele adakoy eyele lebo owunko lebo. Mafere...
By Orula
2 Comments
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Bofun Iwori Ofun + 0 0 I I 0 I I 0 Iwori Bofun, Iwori towofun, Iwori tosefu oba Iwori fara inle rere bobofun shoru s...
By Orula
1 Comment
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Bogbe + I 0 I I I I I 0 Iwori Bogbe Iwori Bogbe Ifá mayewe Ifá afele iti iki iti ewe ananakun Orun bebani Ifá adiyok...
By Orula
1 Comment
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Juani Iwori Ojuani + 0 0 0 I I I I 0 Ifá Iwori Juani Ifá wara wara ni moro kasheita kashemine wara wara babasona ela...
By Orula
2 Comments
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Kana Iwori Pokon + 0 0 0 I 0 I I 0 Iwori Kana adifafun eya okunria ashiri okun Olokun oba okun agana lopa leri, kafe...
By Orula
1 Comment
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Koso Iwori Iroso + I 0 I I 0 I 0 0 Iwori Koso eñi ewa obini egun Ikú eveque iwoneke arun ofun efun lele Yeku iya aru...
By Orula
0 Comments
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Odi Iwori Bode + I 0 0 I 0 I I 0 Iwori Bode iweri Ifá iweri oso yene gongole yebe oshanla abere ni Ifá Olokun obore ...
By Orula
1 Comment
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Oggúnda + I 0 I I I I 0 0 Iwori Ogunda Iwori Oggúnda, Iwori owa lele Ifá Oggúnda awabo borun awaniri lorin oñi Ifá a...
By Orula
2 Comments
Jul 23rd, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Otura Iwori Tura Iwori Tunilara + I 0 0 i I i I 0 Kukute kuku adifafun aun toma owunko eku lebo oneru akuko lebo. De...
By Orula
3 Comments
Oct 25th, 2019
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Obara + I 0 0 I 0 I 0 0 Iwori Obara Iwori Jobere oun bereyo oun tirola oun tirolo iye timode aye oun bere leke uju a...