Iwori

By Orula
0 Comments
Aug 29th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Trupon Iwori Batrupon + 0 0 0 I I I 0 0 Iwori Trupon eyele, eko, oñi kere yele adakoy eyele lebo owunko lebo. Mafere...
By Orula
0 Comments
Apr 14th, 2018
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Bara + I I 0 0 0 0 0 I Odi Bara Adifafun ekuekueye osha odara waye adafun adie orubo. Adie oka ni odara. En este signo...
By Orula
3 Comments
Aug 26th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Atakofeno Odi Tua Odi Tauro + I I O O I O I I Odi Atakofeno Odi ata kole eñi aparo oun tuyefe leyun si adifafun obalan...
By Orula
0 Comments
Aug 25th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Wori Odi Oro + 0 I I 0 I 0 0 I Odi Oro Odi ofeyu mewa yeni oba oyu lolo inle alabaniyo Omologu yekun omo inle sokun ye...
By Orula
3 Comments
Apr 14th, 2018
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Meyi I I 0 0 0 0 I I Odi Meyi Odi Meyi ashamaarumakodima Ikú, kodimashukurukurukielebitibitikogobaleniabitiadifafunayo...
By Orula
0 Comments
Aug 24th, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Odi Kana Odi Ona Odi Okana + 0 I 0 0 0 0 I I Odi Kana kamaye bi awo monora awo yabi madawa awo abiti laye omo mayagba, omo...
By Orula
1 Comment
Aug 24th, 2014
Tratado Enciclopédico Del Signo De Ifá Iwori Irete + I   0 I   I 0   I I   0 Iwori Irete Adae Obi Osu Dudu Akun...
By Orula
1 Comment
Aug 23rd, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Ogbe Ika+O II IO IO I Rezo del signo de Ifá Ogbe Ika: Ogbe Ika lafila awo ogbe loshudeElegba iba fila asia aketefun omo sh...
By Orula
0 Comments
Aug 22nd, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Ogbe Iroso +I II IO IO I Rezo del signo de Ifá Ogbe Iroso: Ogbe Iroso untele ashe ebbo ashe to ariku babawaOrunmila akualo...
By Orula
1 Comment
Aug 21st, 2014
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Bofun Iwori Ofun + 0 0 I I 0 I I 0 Iwori Bofun, Iwori towofun, Iwori tosefu oba Iwori fara inle rere bobofun shoru s...
By Orula
1 Comment
Apr 16th, 2018
Tratado enciclopédico de Ifá Iwori Bogbe + I 0 I I I I I 0 Iwori Bogbe Iwori Bogbe Ifá mayewe Ifá afele iti iki iti ewe ananakun Orun bebani Ifá adiyok...
By Orula
6 Comments
Apr 14th, 2018
Tratado Enciclopédico de Ifá Ogbe Otura Ogbe Tuanilara + + I I ‘ ‘ O I » ‘ I I ‘ ‘ I I ‘ ‘ Ogbe Tua Rezo...